Sáng tác: Quế điện thu - Thu nguyệt sắc (HCH)


桂殿秋

秋月色

點寒霜

蒙蒙夜靜更漏長

蟲聲唧唧墻邊起

影動風吹桂樹香 

QUẾ ĐIỆN THU

Thu nguyệt sắc

Điểm hàn sương

Mông mông dạ tĩnh canh lậu trường

Trùng thanh tức tức tường biên khởi

Ảnh động phong xuy quế thụ hương 

Huỳnh Chương Hưng

Sài Gòn 03/6/2024


Previous Post Next Post