Sáng tác: Ô dạ đề - Vụ bạc vân sơ liễm (HCH)

 

烏夜啼

霧薄雲疏斂

風寒氣冷秋天

花眠葉睡蟲聲息

夜靜月窺檐

心上本來完得

世間常道持堅

詩書筆硯從容樂

希聖與希賢

Ô DẠ ĐỀ

Vụ bạc vân sơ liễm

Phong hàn khí lãnh thu thiên 

Hoa miên diệp thuỵ trùng thanh tức

Dạ tĩnh nguyệt khuy thiềm 

Tâm thượng bản lai hoàn đắc

Thế gian thường đạo trì kiên

Thi thư bút nghiễn thung dung lạc

Hi thánh dữ hi hiền

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/6/2024

Tâm thượng bản lai hoàn đắc 心上本來完得: Mượn từ trong “Tiểu song u kính” 小窗幽记.

完得心上 之本來, 方可言了心

尽得世间之常道, 才堪论出世

Hoàn đắc tâm thượng chi bản lai, phương khả ngôn liễu tâm.

Tận đắc thế gian chi thường đạo, tài kham luận xuất thế.

(Chỉ có nhận biết được diện mục vốn có của tâm, mới có thể xem như biết được bản thể của tâm.

Chỉ có thấu triệt đạo lí bất biến của thế gian, mới có tư cách đàm luận đạo xuất thế)

Hoàn đắc 完得: Nhận thức một cách hoàn toàn. Liễu : biết rõ.

Tận đắc 尽得: Hiểu một thấu triệt. Kham luận 堪论: đủ để đàm luận.

Thế gian thường đạo trì kiên 世间常道持堅: Cũng mượn ý từ đoạn này.

Hi thánh dữ hi hiền 希聖與希賢: “Hi” là mong đạt đến, mượn ý từ câu trong Thông thư – Chí học 通書 - 志學 của Chu Đôn Di 周敦頤đời Tống:

Thánh hi thiên, hiền hi thánh, sĩ hi hiền.

聖希天, 賢希聖, 士希賢

(Thánh nhân mong đạt đến cảnh giới tri thiên; người hiền mong đạt đến cảnh giới của thánh nhân; kẻ sĩ mong đạt đến cảnh giới của người hiền.)

          Trong “Gia huấn ca” của Nguyễn Trãi có câu:

Ai có chí đêm ngày luyện tập

Theo người xưa cho kịp mới nên

Học cho hi thánh hi hiền

Việc gì thông biết chẳng phiền luỵ ai

(câu 789 – câu 792)

 

Previous Post Next Post