Sáng tác: Ni nam song ngoại chuyển hoàng li ... (HCH)

 

呢喃窻外囀黄鸝

牆角窺鄰柳絮飛

日影傾斜留暮色

寸心獨自戀依依

Ni nam song ngoại chuyển hoàng li

Tường giác khuy lân liễu nhứ phi

Nhật ảnh khuynh tà lưu mộ sắc

Thốn tâm độc tự luyến y y

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/6/2024

Tạm dịch từ bốn câu trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du

Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng,

Nách tường, bông liễu bay sang láng giềng.

Hiên tà gác bóng nghiêng nghiêng,

Nỗi riêng riêng chạnh tấc riêng một mình.

(câu 239 – 242) 

Bản dịch sang Trung văn của Hoàng Dật Cầu 黄軼球

窗外黄鶯細語

柳綿飛上帘鈎

映軒斜月朦明

寂寞更将愁逗

Song ngoại hoàng oanh tế ngữ,

Liễu miên phi thướng liêm câu.

Ánh hiên tà nguyệt mông minh

Tịch mịch cánh tương sầu đậu.

(In tại nhà in Nhật báo Giải phóng, 1976)

 

Previous Post Next Post