Dịch thuật: Thớ cong rễ quánh thủ dao Long Tuyền (1960) (Nhị độ mai)

 

THỚ CONG RỄ QUÁNH THỦ DAO LONG TUYỀN (1960)

          Dao Long Tuyền: Long Tuyền 龍泉 / 龙泉là tên một thanh bảo kiếm, tức Long Uyên bảo kiếm 龙渊宝剑. Tương truyền Sở Vương thời Xuân Thu sai Phong Hồ Tử 风胡子 đến nước Ngô mời hai bậc đại sư đúc kiếm là  Âu Dã Tử 欧冶子 và Can Tương 干将 đến đúc kiếm. Họ đúc ra 3 thanh kiếm là Long Uyên 龙渊, Thái A 泰阿, Công Bố 工布. Với thanh kiếm Long Uyên, nhìn hình trạng của nó như lên núi cao, như xuống vực sâu, cho nên có tên như thế. Đời Đường, nhân vị tị huý Đường Cao Tổ Lí Uyên 李渊 nên đổi gọi là Long Tuyền 龙泉.

          Lí Bạch 李白 đời Đường với bài Tống Vũ lâm Đào tướng quân 送羽林陶将军viết rằng:

Tướng quân xuất sứ ủng lâu thuyền

Giang thượng tinh kì phất tử yên

Vạn lí hoành qua thám hổ huyệt

Tam bôi bạt kiếm vũ Long Tuyền

Mạc đạo từ nhân vô đảm khí

Lâm hành tương tặng Nhiễu Triều tiên

将军出使拥楼船

江上旌旗拂紫烟

万里横戈探虎穴

三杯拔剑舞龙泉

莫道词人无胆气

临行将赠绕朝鞭

(Đào tướng quân trên lâu thuyền đi sứ, oai phong lẫm liệt

Cờ xí phất phới bay trong đám khói tía bao phủ lấy mặt sông

Chuẩn bị đi xa cầm ngang ngọn giáo thăm dò hang cọp

Sau ba chén rút kiếm Long Tuyền ra múa

Chớ có cho rằng từ nhân như tôi đây không có đảm khí

Lúc lên đường, tôi tặng ông chiếc roi ngựa như Nhiễu Triều ngày nào)

https://baike.baidu.com/item/%E9%BE%99%E6%B3%89%E5%89%91/5278879

Kinh luân đã tỏ có tài

Thớ cong rễ quánh thủ dao Long Tuyền

(Nhị độ mai 1959 - 1960)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 10/6/2024

Previous Post Next Post