Câu đối: Chúng quỷ vi gian thiên dĩ nộ ... (HCH)

 

獲罪於天無所禱也

Hoạch tội ư thiên vô sở đảo dã

(Đã đắc tội với trời rồi thì có cầu xin như thế nào cũng vô ích)

(Luận ngữ - Bát dật 論語 - 八佾) 

眾鬼爲奸天已怒

群魔作孼地曾驚

Chúng quỷ vi gian thiên dĩ nộ

Quần ma tác nghiệt địa tằng kinh

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 06/6/2024

Previous Post Next Post