Sáng tác: Tứ hoán đầu (Tứ quân tử) - Sương hàn gia cốt ngạo (HCH)

 

四換頭

(四君子)

霜寒加骨傲

獨先天下早

空谷有幽香

慢飄甜四方

深秋黄小徑

悠然東籬靜

節直又心虛

長青繞舍廬

TỨ HOÁN ĐẦU

(Tứ quân tử)

Sương hàn gia cốt ngạo

Độc tiên thiên hạ tảo

Không cốc hữu u hương

Mạn phiêu điềm tứ phương

Thâm thu hoàng tiểu kính

Du nhiên đông li tĩnh

Tiết trực hựu tâm hư

Trường thanh nhiễu xá lư

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/5/2024 

Tứ quân tử 四君子: tức mai lan cúc trúc,

          -Mai : đông lạnh nở hoa.

          -Lan : u hương thanh tú.

          -Cúc : đạm hương cứng cõi.

          -Trúc : tâm rỗng tiết thẳng.

Thường được xem là trượng trưng cho quân tử.

Độc tiên thiên hạ tảo 獨先天下早: Điển xuất từ bài bài Đạo mai chi khí tiết 道梅之氣節 của Dương Duy Trinh 楊維楨 đời Nguyên:

Vạn hoa cảm hướng tuyết trung xuất

Nhất thụ độc tiên thiên hạ xuân

萬花敢向雪中出

一樹獨先天下春

(Muôn hoa nào dám nở hoa trong tuyết

Chỉ có hoa mai là nở trước nhất báo hiệu mùa xuân)

          Ý nói hoa mai không sợ tuyết lạnh, trong số muôn hoa, hoa mai nở hoa trước nhất, dự báo mùa xuân sắp đến, nhân đó hoa mai được dân gian xem là điềm cát tường truyền xuân báo hỉ.

Không cốc hữu u hương 空谷有幽香: Điển xuất từ trong “Khổng Tử gia ngữ - Tại ách” 孔子家语 - 在厄 :

          Chi lan sinh vu thâm lâm, bất dĩ vô nhân nhi bất phương. Quân tử tu đạo lập đức, bất vị cùng khốn nhi cải tiết.

          芝兰生于深林 不以无人而不芳. 君子修道立德, 不为穷困而改节.

          (Cỏ chi cỏ lan sinh trưởng chốn rừng sâu, không vì không có người thưởng thức mà chúng không thơm. Bậc quân tử tu dưỡng đạo đức, không vì nghèo khó mà thay đổi khí tiết)

Du nhiên đông li tĩnh 悠然東籬靜: Điển xuất từ hai câu trong bài “Ẩm tửu” 飲酒 (bài 5) của Đào Tiềm đời Tấn:

採菊東籬下

悠然見南山

Thái cúc đông li hạ

Du nhiên kiến Nam sơn

(Hái cúc bên giậu đông

Thư thái nhìn núi Nam)

Trường thanh nhiễu xá lư 長青繞舍廬: Mượn ý từ trong Thế thuyết tân ngữ 世說新語có chép câu chuyện “Tử Du ái trúc” 子猷愛竹 (Tử Du yêu trúc)

王子猷 尝暂寄人空宅住, 便令种竹. 或问: 暂住何烦尔?王啸咏良久, 直指竹曰: 何可一日无此君?

Vương Tử Du thường tạm kí nhân không trạch trú, tiện lệnh chủng trúc. Hoặc vấn: “Tạm trú hà phiền nhĩ?” Vương khiếu vịnh lương cửu, trực chỉ trúc  viết: “Hà khả nhất nhật vô thử quân?”

(Vương Tử Du từng ở nhờ gian nhà trống của một người khác, vừa bước vào đã sai trồng trúc. Có người hỏi rằng: “Ở tạm mà sao lại phiền phức như vậy?” Vương Tử Du ngâm vịnh hồi lâu sau đó chỉ vào cây trúc nói rằng: “Làm sao có thể một ngày mà không có anh này được?”)

(Vương Tử Du tức Vương Huy Chi 王徽之, con của thứ 5 của Thư thánh Vương Hi Chi 王羲之.)

Và ở bài “Ư Tiềm tăng Lục Quân hiên”於潜僧绿筠轩  của Tô Thức 苏轼 đời Tống:

宁可食无肉, 不可居无竹

无肉令人瘦, 无竹令人俗

人瘦尚可肥, 士俗不可医

傍人笑此言, 似高还似痴

若对此君仍大嚼, 世间那有扬州鹤?

Ninh khả thực vô nhục, bất khả cư vô trúc

Vô nhục linh nhân sấu, vô trúc linh nhân tục

Nhân sấu thượng khả phì, sĩ tục bất khả y

Bàng nhân tiếu thử ngôn, tự cao hoàn tự si

Nhược đối thử quân nhưng đại tước, thế gian na hữu Dương Châu hạc

(Thà ăn cơm không có thịt chứ không thể ở mà không có trúc

Không có thịt làm cho người hoá gầy, không có trúc khiến cho người hoá tục

Người gầy thì có thể mập lại, chứ kẻ sĩ đã tục rồi thì không thể chữa trị được

Tục sĩ cười những lời này, phải là như thanh cao mà cũng là như si ngốc

Nếu đối diện với trúc mà lòng vẫn luôn ham món ngon, thì trên thế gian này làm gì có người cưỡi hạc đi đến Dương Châu)

Previous Post Next Post