Dịch thuật: Nhân ngôn thiên bất cấm nhân phú quý ... (Tiểu song u kí)

 

人言天不禁人富贵, 而禁人清闲, 人自闲耳 (1). 若能隨遇而安, 不图 (2)将来, 不追既往 (3), 不蔽 (4)目前, 何不清闲之有?

                                                              (陈继儒小窗幽记”)

          Nhân ngôn thiên bất cấm nhân phú quý, nhi cấm nhân thanh nhàn, nhân tự bất nhàn nhĩ (1). Nhược năng tuỳ ngộ nhi an, bất đồ (2) tương lai, bất truy kí vãng (3), bất tế (4) mục tiền, hà bất thanh nhàn chi hữu?

                                                                  (Trần Kế Nho “Tiểu song u kí”)

Chú thích

1-Nhĩ : Trợ từ cuối câu.

2-Đồ : kế hoạch, tính toán.

3-Kí vãng 既往: việc đã qua

4-Tế : che lấp.

          (Có người nói, trời không cấm con người giàu sang phú quý nhưng lại cấm con người thanh nhàn tự tại. Kì thực, đó chỉ là do con người tự mình không chịu thanh nhàn đó thôi. Nếu tuỳ theo cảnh ngộ mà an, không mưu cầu tương lai, không truy cứu việc đã qua, cũng không bị sự vật trước mắt che lấp, thì làm gì có đạo lí nào chẳng được thanh nhàn?)

(Trần Kế Nho 陈继儒. Bắc Kinh: Trung Quốc họa báo xuất bản xã, 2012)

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 16/5/2024

Previous Post Next Post