Câu đối: Thanh phong hạ nhật, trục họạ nang cầm, tĩnh kháo song biên quan trúc ảnh ... (HCH)

 


清風夏日軸畫囊琴靜靠窻邊觀竹影

冷氣冬天爐香盞酒閑傾枕畔聽松聲

Thanh phong hạ nhật, trục hoạ nang cầm, tĩnh kháo song biên quan trúc ảnh

Lãnh khí đông thiên, lô hương trản tửu, nhàn khuynh chẩm bạn thính tùng thanh

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 02/4/2024

Previous Post Next Post