Câu đối: Địa thượng âm đa, vũ đả lan tồi hoa bất phát ... (HCH)

 

地上陰多雨打蘭摧花不發

盆中劣甚風吹蕙折葉難存

Địa thượng âm đa, vũ đả lan tồi hoa bất phát

Bồn trung liệt thậm, phong xuy huệ chiết diệp nan tồn 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/4/2024

Previous Post Next Post