Sáng tác: Trần Quốc Toản - Chí tại phá cường địch (HCH)

 

陳國瓚

志在破强敵

皇恩報爲的

題旗決起兵

朝野頌功績

TRẦN QUỐC TOẢN

Chí tại phá cường địch

Hoàng ân báo vi đích

Đề kì quyết khởi binh

Triều dã tụng công tích 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 03/3/2024 

Trẩn Quốc Toản 陳國瓚 (1267 – 1285?): Tông thất nhà Trần, tước Hoài Văn Hầu, có công tham gia kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai. Khi mất được truy phong tước Vương.

          Trong “Đại Việt sử kí toàn thư” có chép:

          又時帝以𢙇文侯國瓚, 𢙇仁王健並年幼, 不許預議. 國瓚內自𢙇愧憤, 手握柑子, 不覺碎爛. 及退, 率家奴及親属, 得千餘人, 脩戰噐戰船, 破强敵, 報皇恩六字于旗. 後與賊對陣, 身先士卒, 賊見之退避, 無敢當其鋒者. 及卒, 帝深歎惜, 親為文祭之, 又加贈封以王爵.

          Hựu thời Đế dĩ Hoài Văn Hầu Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện tịnh niên ấu, bất hứa dự nghị. Quốc Toản nội tự hoài quý phẫn, thủ ác cam tử, bất giác toái lạn. Cập thoái, suất gia nô cập thân thuộc, đắc thiên dư nhân, tu chiến khí chiến thuyền, đề “Phá cường địch, báo hoàng ân” lục tự vu kì. Hậu dữ tặc đối trận, thân tiên sĩ tốt, tặc kiến chi thoái tị, vô cảm đương kì phong giả. Cập tuất, Đế thâm thán tích, thân vi văn tế chi, hựu gia tặng phong dĩ Vương tước.

          (Lại khi ấy, vua thấy Hoài Văn Hầu Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn khích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó (Quốc Toản) lui về, huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ 6 chữ “Phá cường địch, báo hoàng ân” (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch. Đến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại gia phong tước Vương.)

(Bản chữ Hán: Bản in Nội các quan bản. Mộc bản khắc năm Chính Hoà thứ 18 (1697). Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 1998)

          (Bản dịch của Hoàng Văn Lâu, Hà Văn Tấn hiệu đính. Nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin, Hà Nội 2003, quyển 2 trang 71)

Previous Post Next Post