Sáng tác: Song hồng đậu - Mai hoa hương (HCH)

 

雙紅豆

梅花香

蘭花香

春夏韶光來滿堂

淡青揮筆當

菊酒芳

桂酒芳

寒冷秋冬伴日長

賦詩傾數觴 

SONG HỒNG ĐẬU

Mai hoa hương

Lan hoa hương

Xuân hạ thiều quang lai mãn đường

Đạm thanh huy bút đương

Cúc tửu phương

Quế tửu phương

Hàn lãnh thu đông bạn nhật trường

Phú thi khuynh sổ thương

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 25/3/2024 

Đạm thanh 淡青: Sắc xanh nhạt. Mượn “đạm thanh” để chỉ bức tranh thuỷ mặc.

          Trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du có câu:

Trên yên bút giá thi dồng

Đạm thanh một bức tranh tùng treo trên

(câu 397 – 398)

Thương : Cái chén uống rượu.

          Trong Khang Hi tự điển 康煕字典có chép:

          “Đường vận” 唐韻 phiên thiết là “thức dương” 式陽

          “Tập vận” 集韻, “Vận hội” 韻會, “Chính vận” 正韻phiên thiết là “thi dương” 尸羊đều có âm là (thương).

          Trong Thuyết văn 說文giải thích rằng:

Chí thực viết thương, hư viết chí

觶實曰觴, 虛曰觶

(Cái chí mà đã có rượu bên trong thì gọi là thương, chưa rót rượu còn để trống không thì gọi là chí)

“Vận hội” 韻會cho rằng, “thương” là gọi chung các chén uống rượu.

(Thượng Hải: Thượng Hải thư điếm xuất bản xã, 1985)

          “Hán Việt tự điển” của Thiều Chửu có chép:

1-Cái chén uống rượu

2-Cái chén đã rót rượu, như “phủng thương thượng thọ” 奉觴上壽dâng chén rượu chúc thọ.

3-Lạm thương 濫觴: cái mối nhỏ gây nên sự lớn.

Ta quen đọc là “chàng” (tràng / trường - HCH)

Previous Post Next Post