Sáng tác: Lũng đầu nguyệt - Niên tàn nguyệt tận (HCH)

 

隴頭月

年殘月盡

冬一到雪梅相近

氣重霜繁

枝條骨瘦

獨先堅忍

紅紫百般花隱

氷結只梅香陣

越冷越開

鮮花滿地

歡招清韵

LŨNG ĐẦU NGUYỆT

Niên tàn nguyệt tận

Đông nhất đáo, tuyết mai tương cận

Khí trọng sương phồn

Chi điều cốt sấu

Độc tiên kiên nhẫn

Hồng tử bách ban hoa ẩn

Băng kết chỉ mai hương trận

Việt lãnh việt khai

Tiên hoa mãn địa

Hoan chiêu thanh vận 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/3/2024

Độc tiên 先先: Mượn ý từ câu thơ trong bài Đạo mai chi khí tiết 道梅之氣節 của Dương Duy Trinh 楊維楨 đời Nguyên:

Vạn hoa cảm hướng tuyết trung xuất

Nhất thụ độc tiên thiên hạ xuân

萬花敢向雪中出

一樹獨先天下春

(Muôn hoa nào dám nở hoa trong tuyết

Chỉ có hoa mai là nở trước nhất báo hiệu mùa xuân)

          Ý nói hoa mai không sợ tuyết lạnh, trong số muôn hoa, hoa mai nở hoa trước nhất, dự báo mùa xuân sắp đến, nhân đó hoa mai được dân gian xem là điềm cát tường truyền xuân báo hỉ.

Previous Post Next Post