Câu đối: Huệ bách tính, nhân từ chân chủ tử ...(HCH)

 


惠百姓仁慈眞主子

奉君王正直當忠臣

Huệ bách tính, nhân từ chân chủ tử

Phụng quân vương, chính trực đáng trung thần 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 05/3/2024

Mượn ý từ “Khổng Tử gia ngữ”.

Trong Khổng Tử gia ngữ - Biện chính đệ thập tứ 孔子家语 - 辨政第十四 có đoạn:

子贡问于孔子曰: “夫子之于子产, 晏子, 可为至矣. 敢问二大夫之所自为, 夫子之所以与之者.”

          孔子曰: “夫子产于民为惠主, 于学为博物. 晏子于君为忠臣, 而行为恭敏. 故吾皆以兄事之, 而加爱敬.”

          Tử Cống vấn vu Khổng Tử viết: “Phu tử chi vu Tử Sản, Án Tử, khả vị chí hĩ. Cảm vấn nhị đại phu chi sở tự vi, phu tử chi sở dĩ dữ chi giả.”

          Khổng Tử viết: “Phù Tử Sản vu dân vi huệ chủ, vu học vi bác vật. Án Tử vu quân vi trung thần, nhi hành vi cung mẫn. Cố ngô giai dĩ huynh sự chi, nhi gia ái kính.”

          (Tử Cống hỏi Khổng Tử rằng: “Thầy đối với Tử Sản, Án Tử, có thể nói là rất mực tôn sùng. Con mạo muội hỏi về hành vi của hai vị đại phu đó, muốn biết nguyên nhân thầy khen ngợi họ.”

          Khổng Tử đáp rằng: “Tử Sản đối với bách tính là vị chủ tử từ huệ, đối với học vấn có thể nói là bác thông vạn vật. Án Tử đối với quân vương là vị trung thần, hơn nữa phẩm hạnh cung kính lại thông minh nhanh nhẹn. Cho nên ta lấy lễ bậc huynh trưởng mà đối đãi họ, thậm chí còn thêm phần cung kính yêu quý”.)

Previous Post Next Post