Dịch thuật: Hỗn Nguyên phái hình thành như thế nào

 

HỖN NGUYÊN PHÁI HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO

          “Hỗn nguyên phái” 混元派còn gọi là “Thiên tâm phái” 天心派, “Thiên tâm chánh pháp” 天心正法là đạo phái bùa chú mới thịnh hành vào thời Tống Nguyên.

          Kim Doãn Trung 金允中thời Nam Tống trong “Thượng Thanh Linh Bảo đại pháp” 上清灵宝大法 quyển 43 nói rằng:

          Tự Hán Thiên Sư hoành Chánh Nhất chi tông, nhi Thiên tâm chánh pháp xuất hĩ.

          自汉天师宏正一之宗, 而天心正法出矣.

          (Từ lúc Thiên Sư đời Hán phát triển tông phái Chánh Nhất, thì có Thiên tâm chánh pháp xuất hiện)

          Có thể biết hệ phái này là do Thiên Sư Đạo 天师道ở Long Hổ sơn 龙虎山diễn hoá mà ra. Gọi là “Thiên tâm chánh pháp” 天心正法, cũng là loại “Lôi pháp” 雷法. Trong lời tựa quyển “Thượng Thanh bắc cực Thiên tâm chánh pháp” 上清北极天心正法có nói: Thiên tâm chính pháp là do Thái Thượng Lão Quân 太上老君giáng xuống Hạc Minh sơn 鹤鸣山, truyền cho Trương Đạo Lăng Thiên Sư 张道陵天师, có Thiên Cang đại thánh 天罡大圣, hắc sát 黑煞, tam quang tam phù 三光三符, Bắc cực khu tà viện 北极驱邪院, đều là Đại thiên pháp chủ nhị ấn. về pháp thì giản lược không phức tạp, là chính tông của đạo pháp bùa chú. Trong sách đó cũng nói, từ sau Trương Lăng 张陵, trải qua sự biến thiên thời Nguỵ Tấn, trải qua sự phân chia nam bắc để trị, Thiên tâm chánh pháp đã luân lạc thất tán, không thể tra khảo.

          Đầu thời Bắc Tống, Nhiêu Động Thiên 饶洞天 (1) nói là khi đào đất thấy được bộ “Thiên tâm bí thức” 天心秘式, gọi tên là “Chánh pháp” 正法, trình lên Đàm Tử Tiêu 谭紫霄(2), bèn truyền đạo đó. Trên thực tế, Lộ Thời Trung 路时中 (3) đầu thời Nam Tống đã bắt đầu khởi xướng, Lôi Thời Trung 雷时中(4) cuối thời Nam Tống theo đó mà phát dương quang đại, phái Hỗn Nguyên sau đó thịnh hành.

Chú của người dịch

1-Nhiêu Động Thiên 饶洞天: Đạo sĩ nổi tiếng thời Ngũ Đại, hiệu Đại Sĩ 大士, người Lâm Xuyên 临川Giang Tây 江西. Ban đầu ông làm huyện lại. Tương truyền, một đêm nọ ông nằm mộng thấy thần nhân hiện ra nói với ông rằng: Ông dụng tâm công bằng, chấp pháp nghiêm chính, đặt cho tên là “Động Thiên” 洞天. Tỉnh dậy thấy hào quang ngũ sắc xông lên trời cao. Ông đào đất tìm ánh sáng, thấy được một hộp bằng vàng, mở ra xem có ngọc lục tiên kinh, đề mấy chữ “Thiên tâm kinh chánh pháp” 天心經正法. Nhân đó khai sáng Thiên Tâm phái 天心派của Đạo giáo. Ông được tôn là “Thiên Tâm sơ tổ” 天心初祖.

2-Đàm Tử Tiêu 谭紫霄(năm 823 – năm 973): tự Tử Lôi 子雷, tổ tiên người Bắc Hải 北海 (nay thuộc tỉnh Quảng Đông 广东), có thuyết cho là Tuyền Châu 泉州, sinh ra ở Kim Lăng 金陵. Từ nhỏ ông đã là đạo sĩ.

3-Lộ Thời Trung 路时中: người khoảng thời niên hiệu Tuyên Hoà 宣和cuối thời Bắc Tống, là Thượng Thanh đại động tam cảnh pháp sư 上清大洞三景法师, cư trú ở Mao sơn 茅山. Ông có biên soạn bộ Vô Thượng Huyền Nguyên tam thiên bảo đường đại pháp 无上玄元三天宝堂大法lưu hành trên đời.

4-Lôi Thời Trung 雷时中(năm 1221 – năm 1295): truyền nhân trọng yếu của Thiên Tâm phái 天心派đời Nguyên. Tự Khả Quyền 可权, hiệu Mặc Am 默庵, tổ tiên người Dự Chương 豫章 (nay là Nam Xương 南昌 Giang Tây 江西), sau dời đến trấn Kim Ngưu 金牛Vũ Xương 武昌Hồ Quảng 湖广 (nay là Hồ Bắc 湖北). Ông tinh thông đạo học chuyên về tính lí. Sau tuyệt niệm công danh, chuyên chú đạo pháp, lập đàn tế sự tại trấn Kim Ngưu.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 24/01/2024

Nguồn 

ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN

道教常识答问

Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰

                   Vương Chí Trung 王志忠

                   Đường Đại Triều 唐大潮

Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996

Previous Post Next Post