Câu đối: Khẩu xuất thi văn, nguyên thị côn đồ trang mặc khách ....

 


口出詩文原是棍徒裝墨客

手持盂鉢本來地痞詐僧人

Khẩu xuất thi văn, nguyên thị côn đồ trang mặc khách

Thủ trì vu bát, bổn lai địa bĩ trá tăng nhân 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/01/2024

Previous Post Next Post