Sáng tác: Cam Châu tử - Tự tri tự ái trí hoà nhân (HCH)

 

甘州子

自知自愛智和仁

今古事

重潔身

仁山智水自天真

智者樂欣欣

仁者壽

頤養爽精神

 CAM CHÂU TỬ

Tự tri tự ái trí hoà nhân

Cổ kim sự

Trọng khiết thân

Nhân sơn trí thuỷ tự thiên chân

Trí giả lạc hân hân

Nhân giả thọ

Di dưỡng sảng tinh thần

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 14/12/2023

Tự tri tự ái trí hoà nhân 自知自爱智和仁: Điển xuất từ Khổng Tử gia ngữ - Tam thứ đệ cửu 孔子家语 - 三恕第九:

子路见于孔子, 孔子曰: 智者若何? 仁者若何?”

     子路对曰: “智者使人知己, 仁者使人爱己.”

     子曰: “可谓士矣.”

     子路出, 子贡入, 问亦如之. 子贡对曰: 智者知人, 仁者爱人.”

     子曰: “可谓士矣.”

     子贡出, 颜回入, 问亦如之. 对曰: 智者自知, 仁者自爱.”

     子曰: “可谓士君子矣.”

          Tử Lộ kiến vu Khổng Tử, Khổng Tử viết: “Trí giả nhược hà? Nhân giả nhược hà?”

          Tử Lộ đối viết: “Trí giả sử nhân tri kỉ, nhân giả sử nhân ái kỉ.”

          Tử viết: “Khả vị sĩ hĩ.”

          Tử Lộ xuất, Tử Cống nhập, vấn diệc như chi. Tử Cống đối viết: “Trí giả tri nhân, nhân giả ái nhân.”

          Tử viết: “Khả vị sĩ hĩ.”

          Tử Cống xuất, Nhan Hồi nhập, vấn diệc như chi. Đối viết: “Trí giả tự tri, nhân giả tự ái.”

          Tử viết: “Khả vị sĩ quân tử hĩ.”

          (Tử lộ được Khổng Tử triệu kiến. Khổng Tử hỏi rằng: “Như thế nào là người có trí tuệ? như thế nào là người có nhân đức?”

          Tử Lộ đáp rằng: “Người có trí tuệ sẽ khiến người khác hiểu mình, người có nhân đức sẽ khiến người khác yêu mến mình.”

          Khổng Tử bảo rằng: “Có thể coi là kẻ sĩ vậy.”

          Tử Lộ lui ra, Tử Cống bước vào, Khổng Tử cũng hỏi như thế. Tử Cống đáp rằng: “Người có trí tuệ hiểu biết người khác, người có nhân đức yêu mến người khác.”

Khổng Tử bảo rằng: “Có thể coi là kẻ sĩ vậy.”

          Tử Cống lui ra, Nhan Hồi bước vào, Khổng Tử cũng hỏi như thế. Nhan Hồi đáp rằng: “Người có trí tuệ hiểu biết bản thân mình, người có nhân đức yêu mến bản thân mình.”

          Khổng Tử bảo rằng: “Có thể coi là sĩ quân tử vậy”.)

Nhân sơn trí thuỷ 仁山智水: Điển xuất từ Luận ngữ - Ung dã 論語 - 雍也:

          Tử viết: “Trí giả nhạo thuỷ, nhân giả nhạo sơn. Trí giả động. nhân giả tĩnh. Trí giả lạc, nhân giả thọ.”

          子曰: “智者樂水, 仁者樂山. 智者動, 仁者靜. 智者樂, 仁者壽”.

          (Khổng Tử bảo rằng: “Người trí yêu thích nước, người nhân yêu thích núi. Người trí thì ham hoạt động, người nhân thì ưa trầm tĩnh. Người trí thì vui, người nhân thì thọ.”)

Trí giả lạc 智者樂. Nhân giả thọ 仁者壽: cũng xuất từ Luận ngữ - Ung dã 論語 - 雍也.

 

Previous Post Next Post