Câu đối: Thiện bản thiện căn vinh thiện thụ .....

 


善本善根榮善樹

慈心慈意潤慈容 

Thiện bản thiện căn vinh thiện thụ

Từ tâm từ ý nhuận từ dung

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 05/12/2023

Previous Post Next Post