Sáng tác: Tần tái tửu - Úc li thịnh mậu tứ thời xuân (HCH)

 

頻載酒

郁離盛茂四時春

龍種長鬚日日新

玉幹隨風弄碧雲

綠卿欣

亮節虛心是此君

TẦN TÁI TỬU

Úc li thịnh mậu tứ thời xuân

Long chủng trường tu nhật nhật tân

Ngọc cán tuỳ phong lộng bích vân

Lục khanh hân

Lượng tiết hư tâm thị thử quân

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/11/2023

Úc li 郁離, long chủng 龍種, ngọc cán 玉幹, lục khanh 綠卿, thử quân 此君đều là những cách gọi khác về trúc.

Úc li 郁離 (nhã xưng): Long Phụ 龙辅  đời Nguyên trong Nữ Hồng dư chí - Trúc  女红馀志 - có viết :

          Trúc danh úc li, bất tri sở xuất. Ngẫu đổ Thẩm thi vân: “Phồn âm thượng úc úc. Xúc tiết hạ li li.” Như xuất vu thử.

          竹名郁离, 不知所出. 偶睹沈诗云: “繁阴上郁郁. 促节下离离.” 如出于此

          (Trúc có tên là “úc li”, không biết tên đó từ đâu mà ra, Tình cờ đọc được thơ của họ Thẩm có viết: “Bên trên lá um tùm xanh tốt. Bên dưới đốt ngắn sát nhau rõ ràng.” Có lẽ là xuất xứ từ đây.

Long chủng 龍種 (biệt xưng): một tên gọi khác của trúc.

          Trong bài Dữ Đông phương Tả Sử Cù tu trúc thiên 与东方左史虬修竹篇của Trần Tử Ngang 陈子昂 đời Đường có câu:

Long chủng sinh nam nhạc

Cô thuý úc đình đình

龙种生南岳

孤翠郁亭亭

(Trúc mọc ở núi nam

Lẻ loi xanh tốt mọc cao dong dỏng)

Ngọc cán 玉幹 (mĩ xưng): một tên gọi khác của trúc.

          Trong bài Nhan thị ngự sảnh tùng hoàng vịnh tống Tiết Tồn Thành 顏氏御廳叢篁詠送薛存誠 của Lô Luân 盧倫 đời Đường có câu:

Ngọc cán bách dư hành

玉幹百餘莖

 (Ngọc cán (trúc) hơn trăm cành

Lục khanh 綠卿 (biệt xưng): một tên gọi khác của trúc.

          Trong Thanh dị lục – Lục khanh 清异录 - 绿卿của Đào Cốc 陶谷đời Tống có chép:

Lục khanh cao phất

Túc yên vụ dĩ sâm si

绿卿高拂

宿烟雾以参差

(Lục khanh (trúc) phơ phất trên cao

So le trong làn sương khói đêm qua)  

Thử quân 此君 (đại xưng): Trong Thế thuyết tân ngữ 世说新语có chép:

Vương Tử Du thường tạm kí nhân không trạch trú, tiện lệnh chủng trúc. Hoặc vấn: “Tạm trú hà phiền nhĩ?” Vương khiếu vịnh lương cửu, trực chỉ trúc viết: “Hà khả nhất nhật vô thử quân?”

王子猷尝暂寄人空宅住, 便令种竹. 或问: 暂住何烦尔?王啸咏良久, 直指竹曰: 何可一日无此君?

Vương Tử Du (tức Vương Huy Chi – HCH) từng ở nhờ gian nhà trống của một người khác, vừa bước vào đã sai trồng trúc. Có người hỏi rằng: “Ở tạm mà sao lại phiền phức như vậy?” Vương Tử Du ngâm vịnh hồi lâu sau đó chỉ vào cây trúc nói rằng: “Làm sao có thể một ngày mà không có anh này được?”

Đời sau nhân đó dùng “thử quân” để chỉ trúc.

Lượng tiết 亮節: Tiết tháo cao thượng.

Previous Post Next Post