Sáng tác: Giải hồng - Cửu hạ chí (HCH)

 

解紅

九夏至

榴花開

碧天廣闊雲慢回

獨坐檐階啜浮蟻

沼中靜客帶香來

 GIẢI HỒNG

Cửu hạ chí

Lựu hoa khai

Bích thiên quảng khoát vân mạn hồi

Độc toạ thiềm giai xuyết phù nghĩ

Chiểu trung tĩnh khách đới hương lai

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 30/11/2023 

Cửu hạ 九夏: Mùa hạ tổng cộng có 90 ngày, cho nên có tên “cửu hạ”, Như Đào Uyên Minh 陶渊明 đời Tấn trong lời tựa bài Vinh mộc 荣木có viết:

Nhật nguyệt thôi thiên

Dĩ phục cửu hạ

日月推迁

已复九夏

(Ngày tháng đổi thay nhau

Lại đến cửu hạ rồi)

Phù nghĩ 浮蟻: Bọt rượu nổi lên trên bề mặt trông giống như kiến nên người xưa mượn “phù nghĩ” (nổi kiến) để chỉ rượu.

Tĩnh khách 静客: Biệt xưng của hoa sen.

 

Previous Post Next Post