Sáng tác: Vọng Hán nguyệt - Trì bạn bắc nam đài lục (HCH)

 

望漢月

池畔北南苔綠

茅舍東西黃菊

雨過風到月雲來

自在樂乎知足

新松加種植

除惡竹

啜茶吞粥

淡香粗味日開懷

籬下撫琴南曲

VỌNG HÁN NGUYỆT

Trì bạn bắc nam đài lục

Mao xá đông tây hoàng cúc

Vũ qua phong đáo nguyệt vân lai

Tự tại lạc hồ tri túc 

Tân tùng gia chủng thực

Trừ ác trúc

Xuyết trà thôn chúc

Đạm hương thô vị nhật khai hoài

Li hạ phủ cầm Nam khúc

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 08/10/2023 

Tri túc 知足: Điển xuất từ Đạo đức kinh 道德經 của Lão Tử 老子:

          Chương 44:

Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi

知足不辱, 知止不殆

(Biết thế nào là đủ thì không nhục, biết lúc nào nên dừng thì không nguy)

          Chương 45:

Hoạ mạc đại ư bất tri túc

禍莫大於不知足

(Không hoạ nào lớn bằng không biết thế nào là đủ)

Tân tùng 新松, ác trúc 惡竹: Điển xuất từ Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác tiên kí Nghiêm Trịnh Công ngũ thủ 將赴成都草堂途中有作先寄嚴鄭公五首, của Đỗ Phủ 杜甫.  Ở bài 4 có câu:

Tân tùng hận bất cao thiên xích

Ác trúc ưng tu trảm vạn can

新松恨不高千尺

惡竹應須斬萬竿

(Hận cho cây tùng mới trồng không được cao thêm ngàn xích

Với loài trúc tạp cần phải chặt cả vạn cây)

“Tân tùng” 新松 là tùng mới trồng,  “ác trúc” 惡竹 là loại trúc tạp, mọc loạn khắp nơi, lấn các loại cây khác,  ngoài nghĩa thực chỉ, còn ngụ ý điều thiện và cái ác.

Dương Luân 楊倫 trong Đỗ Phủ kính thuyên 杜甫鏡銓 có nói, hai câu đó ngụ ý “phù thiện tật ác” 扶善疾惡 (giúp điều thiện, ghét cái ác.)

Và theo Thẩm Đức Tiềm 沈德潛trong Đường thi biệt tài truyện 唐詩別裁傳, hai câu đó cũng ngụ ý  “phù quân tử, ức tiểu nhân” 扶君子抑小人 (giúp quân tử, ức chế tiểu nhân.)

Nam khúc 南風: Tức “Nam phong khúc”

Nam phong 南風: Trong Lễ kí – Nhạc kí 禮記 - 樂記có đoạn:

Tích giả Thuấn tác ngũ huyền cầm dĩ ca “Nam phong”.

昔者舜作五弦琴以歌南風

(Thời trước, Đế Thuấn làm ra đàn năm dây để hát bài “Nam phong”)

          Và trong Khổng Tử gia ngữ - Biện nhạc giải 孔子家语 - 辨乐解 cũng có đoạn:

          Tích giả Thuấn đàn ngũ huyền chi cầm, tạo “Nam phong” chi thi. Kì thi viết:

Nam phong chi huân hề, khả dĩ giải ngô dân chi uấn hề.

Nam phong chi thời hề, khả dĩ phụ ngô dân chi tài hề.

          昔者舜弹五弦之琴, 南风之诗. 其诗曰:

南风之薰兮, 可以解吾民之愠兮.

南风之时兮 可以阜吾民之财兮.’

          (Thời trước, Đế Thuấn đàn cây đàn năm dây, sáng tác bài thơ “Nam phong”. Lời thơ viết rằng:

          ‘Gió nam thổi mát, có thể giải trừ nỗi oán hận của dân ta.

          Gió nam thổi đúng lúc, có thể làm phong phú tài vật của dân ta’.)

Previous Post Next Post