Sáng tác: Ứng thiên trường - Chi lan thâm lâm vô nhân thức (HCH)

 

應天長

芝蘭深林無人識

晝夜自香香不息

歲月過

從容綠

何必待人方馥郁

古時人

修養德

獨善其身無飾

終日樂天知足

蘭草心不俗

ỨNG THIÊN TRƯỜNG

Chi lan thâm lâm vô nhân thức

Trú dạ tự hương hương bất tức

Tuế nguyệt qua

Thung dung lục

Hà tất đãi nhân phương phức úc

Cổ thời nhân

Tu dưỡng đức

Độc thiện kì thân vô sức

Chung nhật lạc thiên tri túc

Lan thảo tâm bất tục 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 30/10/2023

Bài từ này mượn ý từ trong Khổng Tử gia ngữ - Tại ách 孔子家语 - 在厄:

          Chi lan sinh vu thâm lâm, bất dĩ vô nhân nhi bất phương. Quân tử tu đạo lập đức, bất vị cùng khốn nhi cải tiết.

          芝兰生于深林, 不以无人而不芳. 君子修道立德, 不为穷困而改节.

          (Cỏ chi lan mọc ở chốn rừng sâu, không phải vì không có người thưởng thức mà nó không thơm. Bậc quân tử tu dưỡng đạo đức, không vì cảnh nghèo khó mà thay đổi khí tiết.)

Độc thiện kì thân 獨善其身: Ở vào hoàn cảnh nghèo khó, luôn giữ phẩm hạnh cao khiết. Điển xuất từ Mạnh Tử - Tận tâm thượng 孟子 - 盡心上:

Cùng tắc độc thiện kì thân, đạt tắc kiêm tế thiên hạ.

窮則獨善其身, 達則兼濟天下

          (Ở vào hoàn cảnh nghèo khó, vẫn luôn giữ phẩm hạnh chính trực cao khiết. Khi gặp hoàn cảnh thuận lợi thành đạt, luôn một lòng giúp đỡ thiên hạ.)

Tri túc 知足: Điển xuất từ Đạo đức kinh 道德經 của Lão Tử 老子:

          Chương 44:

Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi

知足不辱, 知止不殆

(Biết thế nào là đủ thì không nhục, biết lúc nào nên dừng thì không nguy)

          Chương 45:

Hoạ mạc đại ư bất tri túc

禍莫大於不知足

(Không hoạ nào lớn bằng không biết thế nào là đủ)

Previous Post Next Post