Sáng tác: Tam đài lệnh (biến thể) - Địch tiêu thanh hưởng hà phương (HCH)

 

三臺令

(變體)

笛簫聲響何方

院落梅樹飄香

風來蝶圍綠草

碧空暮色斜陽 

TAM ĐÀI LỆNH

(Biến thể)

Địch tiêu thanh hưởng hà phương

Viện lạc mai thụ phiêu hương

Phong lai điệp vi lục thảo

Bích không mộ sắc tà dương

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 01/10/2023

 

Previous Post Next Post