Sáng tác: Kính trung nhân - Yểm sài môn (HCH)

 

鏡中人

掩柴門

開小徑

望月東籬賞茗

松下凉風坐聽

瀟灑心安净

處處煙霞俱有迹

不用勞勞尋覓

天下許由拋不適

何況皮冠隻

KÍNH TRUNG NHÂN

Yểm sài môn

Khai tiểu kính

Vọng nguyệt đông li thưởng mính

Tùng hạ lương phong toạ thính

Tiêu sái tâm an tịnh 

Xứ xứ yên hà câu hữu tích

Bất dụng lao lao tầm mịch

Thiên hạ Hứa Do phao bất thích

Hà huống bì quan chích

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 16/10/2023

Bì quan 皮冠: Một loại mũ đội khi đi săn. Loại mũ này cũng dùng để trùm bên ngoài mũ lễ để tránh bụi và tránh mưa tuyết.

          Điển xuất từ trong Hàn Phi Tử - Thuyết lâm hạ 韓非子 - 說林下:

          Nghiêu dĩ thiên hạ nhượng Hứa Do, Hứa Do đào chi, xá vu gia nhân, gia nhân tàng kì bì quan. Phù khí thiên hạ nhi gia nhân tàng kì bì quan, thị bất tri Hứa Do giả dã.

          尧以天下让许由, 许由逃之, 舍于家人, 家人藏其皮冠. 夫弃天下而家人藏其皮冠, 是不知许由者也.

          (Đế Nghiêu đem thiên hạ nhường cho Hứa Do, Hứa Do bỏ trốn không chịu nhận, chạy đến nhà một người dân.  Người này liền đem “bì quan” của mình giấu đi, sợ Hứa Do lấy cắp, ấy là do người nọ không hiểu Hứa Do.)

          Hứa Do 许由 còn viết là 许繇, ẩn sĩ thời thượng cổ. Tương truyền, Đế Nghiêu đem quân vị nhường cho Hứa Do, Hứa Do bỏ trốn đến dưới Ki Sơn 箕山, tự cày cấy mà ăn. Đế Nghiêu lại mời Hứa Do làm Trưởng quan cửu châu. Hứa Do đến bên bờ Dĩnh Thuỷ 颍水rửa tai, tỏ ý không muốn nghe những lời đó.

          (“Hàn Phi Tử hiệu chú” 韩非子校注 Trương Giác 张觉hiệu chú. Trường Sa: Nhạc Lộc thư xã, 2006)

(Vừa lúc Sào Phủ dẫn trâu đến cho uống nước, liền hỏi nguyên do. Hứa Do thuật lại sự việc, Sào Phủ nghe qua, lập tức nói rằng: Giả như ông cứ ở ẩn chốn núi sâu, thì ai có  thể biết đến ông? Ông Nghiêu cũng không thể tìm được. Ông đi khắp nơi để lấy danh tiếng, thế mà lại đến đây rửa tai. Đừng cố làm ra vẻ thanh cao.” Nói xong liền dắt trâu đi nơi khác. Hứa Do hỏi nguyên cớ, Sào Phủ bảo rằng: “Không cho uống nữa, sợ nước mà ông đã rửa tai làm dơ miệng trâu.” Sào Phủ liền dắt trâu lên thượng nguồn cho trâu uống.)

https://baike.baidu.com/item/%E5%B7%A2%E7%88%B6/2292323

Previous Post Next Post