Sáng tác: Định phong ba - Viễn khán đào hoa giáp ngạn bài (HCH)

 

定風波

遠看桃花夾岸排

扁舟一葉帶春來

嫩草溪邊長碧綠

濃郁

桃源洞裏豁然開

雞犬相聞田野廣

豪爽

本來先世避強秦

莫理人間過往

不黨

心歡意滿樂常新

ĐỊNH PHONG BA

Viễn khán đào hoa giáp ngạn bài

Thiên chu nhất diệp đới xuân lai

Nộn thảo khê biên trường bích lục

Nùng úc

Đào nguyên động lí khoát nhiên khai 

Kê khuyển tương văn điền dã quảng

Hào sảng

Bổn lai tiên thế tị cường Tần

Mạc lí nhân gian quá vãng

Bất đảng

Tâm hoan ý mãn lạc thường tân 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 22/10/2023 

Bài này mượn ý từ bài Đào hoa nguyên kí 桃花源記 của Đào Tiềm 陶潛 đời Tấn.        Khoảng niên hiệu Thái Nguyên đời Tấn, có một người ở Vũ Lăng làm nghề đánh cá. Ngày nọ ông đi thuyền theo dòng nước, bỗng chợt thấy một rừng hoa đào nở rộ ở hai bên bờ. Cảm thấy lạ, ông muốn tìm đến tận cùng. Thấy có một cửa động, bên trong dường như có ánh sáng, ông bèn xuống thuyền đi bộ. Cửa động rất hẹp, chỉ vừa đủ một người vào, đi dược mấy chục bước đột nhiên không gian  rất rộng, đất đai bằng phẳng, nhà cửa chỉnh tề, ruộng đồng tươi tốt, tiếng gà tiếng chó nghe nối nhau. Người ở đây ăn mặc hoàn toàn khác với người đời. Có người cảm thấy lạ bèn mời về nhà bày rượu giết gà làm cơm tiếp đãi. Người trong thôn nghe nói liền kéo đến hỏi thăm. Họ nói tổ tiên của họ vì tránh loạn đời Tần mà đến nơi đây, sống cách tuyệt với thế giới bên ngoài, chẳng biết bên ngoài đã là triều đại nào rồi. Người đánh cá lưu lại mấy ngày, sau đó cáo từ. Ông tìm lại thuyền, thuận theo đường cũ mà quay về, đi qua nơi nào đều làm dấu ghi nhớ. Về đến quận thành, ông báo cáo với quan Thái thú. Quan Thái thú lập tức sai người cùng ông đi tìm những nơi đã làm dấu, nhưng cuối cùng bị lạc, tìm không thấy đường đến nguồn đào.

Kê khuyển tương văn 雞犬相聞: Tiếng gà tiếng cho nghe nối nhau. Câu này trong bài Đào hoa nguyên kí.

Tiên thế tị cường Tần 先世避強秦: Tổ tiên tránh triều Tần bạo ngược. Câu này cũng trong bài Đào hoa nguyên kí:

Tự vân tiên thế tị Tần thời loạn, suất thê tử ấp nhân, lai thử tuyệt cảnh, bất phục xuất yên, toại dữ ngoại nhân gián cách.

自云先世避秦時亂, 率妻子邑人, 來此絕境, 不復出焉, 遂與外人間隔.

(Họ nói rằng tổ tiên của họ vì tránh loạn đời Tần, đã đưa vợ con và người trong ấp đến nơi xa xôi hiểm trở này, không trở ra nữa, từ đó cách biệt hẳn với người đời.)

Previous Post Next Post