Câu đối: Tội đại thao thiên, thiện tâm hổ hàm lang yết. Khánh Nam sơn chi trúc

 

罪大滔天善心虎含狼咽罄南山之竹

惡窮滿地仁性雞啄狗吞决東海之波

Tội đại thao thiên, thiện tâm hổ hàm lang yết. Khánh Nam sơn chi trúc

Ác cùng mãn địa, nhân tính kê trác cẩu thôn. Quyết Đông hải chi ba 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 03/10/2023

Khánh Nam sơn chi trúc – Quyết Đông hải chi ba: Mượn từ câu ở Lí Mật truyện 李密傳.

Trong Cựu Đường thư – Lí Mật truyện 舊唐書 - 李密傳 có câu:

          Khánh Nam Sơn chi trúc, thư tội vị cùng; quyết Đông Hải chi ba, lưu ác nan tận

          罄南山之竹, 書罪未窮; 决東海之波, 流惡難盡

(Chặt hết trúc núi Nam, chép cũng chưa hết tội; tát cạn nước biển đông, rửa cũng không sạch ác)

Previous Post Next Post