Sáng tác: Tự tự song - Xuân triêu điệp phi lai phục lai (HCH)

 

字字雙

春朝蝶飛來復來

夜過香飄梅復梅

庭中霜濕苔復苔

小園早已開復開 

TỰ TỰ SONG

Xuân triêu điệp phi lai phục lai

Dạ quá hương phiêu mai phục mai

Đình trung sương thấp đài phục đài

Tiểu viên tảo dĩ khai phục khai 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 18/9/2023

Previous Post Next Post