Sáng tác: Bát phách man - Lao lục tứ biên vô sở ý (HCH)

 

八拍蠻

(變體)

勞碌四邊無所倚

終年茅屋擔風霜

朝出負貧而面地

暮回白手背斜陽 

BÁT PHÁCH MAN

(Biến thể)

Lao lục tứ biên vô sở ỷ

Chung niên mao ốc đảm phong sương

Triêu xuất phụ bần nhi diện địa

Mộ hồi bạch thủ bội tà dương

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 14/9/2023

 

Previous Post Next Post