Dịch thuật: Sao cho tâm lực hiệp đồng (1083) (Nhị độ mai)

 

SAO CHO TÂM LỰC HIỆP ĐỒNG (1083)

          Tâm lực hiệp đồng: Tức “đồng tâm hiệp lực” 同心協力, ý nói nhất trí tư tưởng, cùng nỗ lực để đạt được một mục đích nào đó.

          Trong Quá Tần luận 过秦论của Giả Nghị 贾谊 đời Hán có câu:

          Thả thiên hạ thường đồng tâm tịnh lực công Tần hĩ ….. Nhiên khốn vu hiểm trở nhi bất năng tiến giả ….. Khởi dũng lực trí tuệ bất túc tai?

          且天下尝动心并力攻秦矣 ….. 然困于险阻而不能进者 ….. 岂勇力智慧不足哉?

          (Vả thiên hạ từng đồng tâm hiệp lực để đánh Tần …. Nhưng bị hiểm trở ngăn chận không thể tiến lên …. Lẽ nào vì bởi dũng khí, sức mạnh và trí lực không đủ?)

          Và trong Lương thư quyển 45 – Vương Tăng Biện truyện 梁书 - 王僧辩传:

          Thảo nghịch tặc vu Hàm Dương, tru bạn tử vu Vân Mộng, đồng tâm hiệp lực, khắc định bang gia.

          讨逆贼于咸阳, 诛叛子于云梦, 同心协力, 克定邦家.

          (Trừ nghịch tặc tại Hàm Dương, diệt con phản nơi Vân Mộng, đồng tâm hiệp lực, an định nước nhà)

https://baike.sogou.com/v243535.htm

Sao cho tâm lực hiệp đồng

Mổ gan nghịch tặc thoả lòng nữ nhi

(Nhị độ mai 1083 - 1084)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 16/9/2023

Previous Post Next Post