Sáng tác: Ức thiếu niên - Hàn thiền thiết thiết (HCH)


憶少年

寒蟬切切

秋霜滴葉

金風飄動

庭除夜寂寞

又聞花香弄 

靜坐閑看天上月

學前人

舉頭翹望

他鄉共萍水

此時多珍重

ỨC THIẾU NIÊN

Hàn thiền thiết thiết

Thu sương đích diệp

Kim phong phiêu động

Đình trừ dạ tịch mịch

Hựu văn hoa hương lộng 

Tĩnh toạ nhàn khan thiên thượng nguyệt

Học tiền nhân

Cử đầu kiều vọng

Tha hương cộng bình thuỷ

Thử thời đa trân trọng

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 09/8/2023

Tha hương cộng bình thuỷ 他鄉共萍水: Lấy ý từ câu trong bài Đằng Vương Các Tự 滕王閣序của Vương  Bột 王勃 đời Đường:

Quan san nan việt, thuỳ bi thất lộ chi nhân

Bình thuỷ tương phùng, tận thị tha hương chi khách

關山難越, 誰悲失路之人

萍水相逢, 盡是他鄉之客

(Quan san khó vượt, nào ai thương xót người lỡ bước

                                Bèo nước gặp nhau, hết thảy đều là khách tha hương) 

Previous Post Next Post