Dịch thuật: Thân ai đành trọn chữ tòng (1047) (Nhị độ mai)

 

THÂN AI ĐÀNH TRỌN CHỮ TÒNG (1047)

          Chữ tòng: Tòng” cũng đọc là “tùng”, tức theo, thuận theo, thường đi chung với “tứ đức. “Tam tòng tứ đức” 三從四德 là quy phạm đức hạnh mà phụ nữ phải tuân theo trong xã hội cổ đại Trung Quốc.

          “Tam tòng” 三從 / 三从: được thấy sớm nhất trong Nghi lễ - Tang phục – Tử Hạ truyện 仪礼 - 丧服 - 子夏传:

          Phụ nhân hữu tam tòng chi nghĩa, vô chuyên dụng chi đạo, cố vị giá tòng phụ, kí giá tòng phu, phu tử tòng tử.

          妇人有三从之义, 无专用之道, 故未嫁从父, 既嫁从夫, 夫死从子.

          (Đàn bà có ba điều phải theo ba, không có lí tự chuyên tự dụng, cho nên lúc chưa lấy chồng thì nghe theo cha, khi đã lấy chồng thì nghe theo chồng, nếu chồng mất thì nghe theo con.)

http://ewenyan.com/articles/liyi/14.html

          Trong Lễ kí – Giao đặc sinh 禮記 - 郊特生 cũng có câu:

          Phụ nhân, tòng nhân giả dã: Ấu tòng phụ huynh, giá tòng phu, phu tử tòng tử.

          婦人 從人者也: 幼從父兄, 嫁從夫, 夫死從子.

          (Đàn bà là người phải nghe theo đàn ông: lúc còn nhỏ thì nghe theo cha anh, khi lớn lên lấy chồng thì nghe theo chồng, nếu chồng mất thì nghe theo con.)

          (Lễ kí dịch giải禮記譯解: Vương Văn Cẩm 王文錦dịch giải. Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2007)

          “Tứ đức” 四德: được thấy trong Chu lễ - Thiên quan 周禮 - 天官. Tứ đức tức: phụ đức 婦德, phụ ngôn 婦言, phụ dung 婦容, phụ công 婦功.

Thân ai đành trọn chữ tòng

Suối vàng tươi mát má hồng lấy thơm

(Nhị độ mai 1047 - 1048)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 09/8/2023

Previous Post Next Post