Sáng tác: Tương tiến tửu - Quân bất kiến (HCH)

 

將進酒

君不見

松林現

春去夏過秋冬轉

雨來侵

綠更深

不移堅定

寒暑聽風琴

高山幽谷流溪立

傲骨崢嶸長不屈

色蒼籠

表從容

君子堅忠

不老松

TƯƠNG TIẾN TỬU

Quân bất kiến

Tùng lâm hiện

Xuân khứ hạ qua thu đông chuyển

Vũ lai xâm

Lục cánh thâm

Bất di kiên định

Hàn thử thính phong cầm

Cao sơn u cốc lưu khê lập

Ngạo cốt tranh vinh trường bất khuất

Sắc thương lung

Biểu thung dung

Quân tử kiên trung

Thanh thanh bất lão tùng 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 04/8/2023 

Điệu “Tương tiến tửu” 將進酒 còn gọi là “Mai hoa dẫn” 梅花引, “Tiểu mai hoa” 小梅花, “Hành lộ nan” 行路難, “Bần dã lạc” 貧也樂.

Previous Post Next Post