Sáng tác: Tạ trì xuân - Tự cổ thanh quan (HCH)

 

謝池春

自古清官

在野在朝高潔

愛黎民

扶君直節

諍言不讓

富教民而悅

務先憂

一生心血

如今冗吏

利己肥家為孽

善讒言

貪同饕餮

收藏不厭

紀綱俱輕蔑

是文痞

天誅人滅

TẠ TRÌ XUÂN

Tự cổ thanh quan

Tại dã tại triều cao khiết

Ái lê dân

Phù quân trực tiết

Tránh ngôn bất nhượng

Phú giáo dân nhi duyệt

Vụ tiên ưu

Nhất sinh tâm huyết

Như kim nhũng lại

Lợi kỉ phì gia vi nghiệt

Thiện sàm ngôn

Tham đồng thao thiết

Thu tàng bất yếm

Kỉ cương câu khinh miệt

Thị văn bĩ

Thiên tru nhân diệt

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 17/8/2023

Tránh ngôn 諍言: những lời thẳng thắn can ngăn, khuyên vị quân chủ sửa bỏ những sai lầm mà không sợ đắc tội.

Phú giáo dân 富教民: Mượn ý ở thiên Tử Lộ 子路 trong Luận ngữ 論語 :

          Tử thích Vệ, Nhiễm Hữu bộc. Tử viết: ‘Thứ hĩ tai!’ Nhiễm Hữu viết: ‘Kí thứ hĩ, hựu hà gia yên?’ Viết: ‘Phú chi.’ Viết: ‘Kí phú hĩ: ‘Hựu hà gia yên?’ Viết: ‘Giáo chi.’

          子適衛, 冉有仆. 子曰: ‘庶矣哉!’ 冉有曰: ‘既庶矣, 又何加焉?’ : ‘富之.’ : ‘既富矣, 又何加焉?’ : ‘教之.’

          (Khổng Tử đi đến nước Vệ, Nhiễm Hữu đánh xe. Khổng Tử bảo rằng: ‘Dân đông đúc thay!’ Nhiễm Hữu nói rằng: ‘Dân đã đông rồi thì nên làm gì?’ Khổng Tử bảo rằng: ‘Nên làm cho dân giàu có lên.’ Nhiễm Hữu lại hỏi: ‘Dân đã giàu rồi thì nên làm gì nữa?’ Khổng Tử bảo rằng: ‘Nên giáo  dục cho dân.”

Tiên ưu 先憂: Mượn từ câu của Phạm Trọng Yêm 范仲淹 đời Tống trong bài Nhạc Dương Lâu kí 岳陽樓記:

Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc

先天下之憂而憂, 後天下之樂而樂

(Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ)

Thao thiết 饕餮: Loại quái vật trong thần thoại Trung Quốc, bản tính vô cùng tham ăn, người xưa thường chạm khắc hình nó trên các đồ đồng. Thao thiết dùng để ví với hạng người tham lam.

Văn bĩ 文痞: Loại bồi bút, lưu manh văn hoá.

Previous Post Next Post