Sáng tác: Phong mã nhi - Viễn đồ bôn tẩu xúc hành nhân (HCH)

 

風馬兒

遠途奔走促行人

轉車裡風塵

一路風塵

賊禍來侵

日月暗難分

轔轔

幕天席地度艱辛

四方避飢貧

到處飢貧

煙火風雲

花葉墜何因

紛紛 

PHONG MÃ NHI

Viễn đồ bôn tẩu xúc hành nhân

Chuyến xa lí phong trần

Nhất lộ phong trần

Tặc hoạ lai xâm

Nhật nguyệt ám nan phân

Lân lân 

Mạc thiên tịch địa độ gian tân

Tứ phương tị cơ bần

Đáo xứ cơ bần

Yên hoả phong vân

Hoa diệp truỵ hà nhân

Phân phân

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 31/8/2023

Previous Post Next Post