Sáng tác: Ngộ đào nguyên - Trúc diệp quá xuân vũ (HCH)

 

誤桃源

竹葉過春雨

綠色映晴天

引風吹不眠

繞寒煙 

賦詩一絕讚

君子秉心堅

直節與剛毅

古今傳

NGỘ ĐÀO NGUYÊN

Trúc diệp quá xuân vũ

Lục sắc ánh tình thiên

Dẫn phong xuy bất miên

Nhiễu hàn yên 

Phú thi nhất tuyệt tán

Quân tử bỉnh tâm kiên

Trực tiết dữ cương nghị

Cổ kim truyền

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 12/8/2023

Previous Post Next Post