Sáng tác: Nghinh xuân nhạc - Bôn ba mãn diện yên trần sắc (HCH)

 

迎春樂

奔波滿面煙塵色

鬢蒼蒼

十指黑

飯衣差

飽暖都不得

獨木狹

陽關塞 

饑饉歲

路途沉默

上無惻

黔黎貧困

甕牖繩樞難脫

足一生匍匐

NGHINH XUÂN NHẠC

Bôn ba mãn diện yên trần sắc

Mấn thương thương

Thập chỉ hắc

Phạn y sai

Bão noãn bất đắc

Độc mộc hiệp

Dương quan tắc

Cơ cận tuế

Lộ đồ trầm mặc

Thượng vô  trắc

Kiềm lê bần khốn

Ung dũ thằng xu nan thoát

Túc nhất sinh bồ bặc 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/8/2023 

Ba câu đầu mượn từ bài Mại thán ông 賣炭翁 của Bạch Cư Dị 白居易:

Mãn diện trần hôi yên hoả sắc

Lưỡng mấn thương thương thập chỉ hắc

滿面塵灰煙火色

兩鬢蒼蒼十指黑

(Khắp cả mặt đầy bụi than, bị lửa hun nóng nên lộ rõ sắc đỏ

Tóc mai hai bên đã bạc, mười ngón tay bị than làm cho đen)

Độc mộc 獨木: tức “độc mộc kiều” 獨木橋, ví con đường nhỏ gian nan.

Dương quan 陽關: tức “Dương quan đạo” 陽關道, vi con đường rộng lớn sáng sủa.

Ung dũ thằng xu 甕牖繩樞: Dũ là cửa sổ, xu là trục chuyển của cửa.

          Ung dũ 甕牖: lấy chum bể làm cửa sổ

Thằng xu 繩樞: lấy dây thừng bện làm trục cửa.

Hình dung nhà của người cực nghèo.

          Xuất xứ: Hán . Giả Nghị - Quá Tần luận . 賈誼 - 過秦論

Previous Post Next Post