Câu đối: Tự cổ thanh quan, tránh ngôn bất nhượng ....

 

自古清官諍言不讓直節以扶君

富眾教民當在首

如今冗吏詭計無辤讒言而佞主

肥家利己必為先

 Tự cổ thanh quan, tránh ngôn bất nhượng, trực tiết dĩ phù quân

phú chúng giáo dân đương tại thủ

Như kim nhũng lại, quỷ kế vô từ, sàm ngôn nhi nịnh chủ

phì gia lợi kỉ tất vi tiên 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/8/2023

Tránh ngôn 諍言: những lời thẳng thắn can ngăn, khuyên vị quân chủ sửa bỏ những sai lầm mà không sợ đắc tội.

Phú chúng giáo dân 富眾教民: Mượn ý ở thiên Tử Lộ 子路 trong Luận ngữ 論語 :

          Tử thích Vệ, Nhiễm Hữu bộc. Tử viết: ‘Thứ hĩ tai!’ Nhiễm Hữu viết: ‘Kí thứ hĩ, hựu hà gia yên?’ Viết: ‘Phú chi.’ Viết: ‘Kí phú hĩ: ‘Hựu hà gia yên?’ Viết: ‘Giáo chi.’

          子適衛, 冉有仆. 子曰: ‘庶矣哉!’ 冉有曰: ‘既庶矣, 又何加焉?’ : ‘富之.’ : ‘既富矣, 又何加焉?’ : ‘教之.’

          (Khổng Tử đi đến nước Vệ, Nhiễm Hữu đánh xe. Khổng Tử bảo rằng: ‘Dân đông đúc thay!’ Nhiễm Hữu nói rằng: ‘Dân đã đông rồi thì nên làm gì?’ Khổng Tử bảo rằng: ‘Nên làm cho dân giàu có lên.’ Nhiễm Hữu lại hỏi: ‘Dân đã giàu rồi thì nên làm gì nữa?’ Khổng Tử bảo rằng: ‘Nên giáo  dục cho dân.”

 

Previous Post Next Post