Sáng tác: Thượng Lâm xuân lệnh - Thu tiết hàn phong sắt sắt (HCH)

 

上林春令

秋節寒風瑟瑟

氣慄慄

雷神鎮日

南曹北斗當門

赤犬臥

黯雲布密 

天廷玉帝讅問後

罪甚重

獻銀可漏

死者換改杖笞

聽閻王

搖頭砸舌

THƯỢNG LÂM XUÂN LỆNH

Thu tiết hàn phong sắt sắt

Khí lật lật

Lôi thần trấn nhật

Nam Tào Bắc Đẩu đương môn

Xích khuyển ngoạ

Ảm vân bố mật 

Thiên đình Ngọc Đế thẩm vấn hậu

Tội thậm trọng

Hiến ngân khả lậu

Tử giả hoán cải trượng si

Thính Diêm Vương

Dao đầu tạp thiệt

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/7/2023

Previous Post Next Post