Sáng tác: Quế hoa minh - Khả hận cao quan đa tác nghiệt (HCH)

 

桂華明

可恨高官多作孽

平生無氣節

受賄貪贓收不歇

廉恥竭

仁慈絕 

任重而心弗如雪

禮理情俱缺

 臭口言翹污著作

身鄙賤

天誅滅

QUẾ HOA MINH

Khả hận cao quan đa tác nghiệt

Bình sinh vô khí tiết

Thụ hối tham tang thu bất hiết

Liêm sỉ kiệt

Nhân từ tuyệt

Nhậm trọng nhi tâm phất như tuyết

Lễ lí tình câu khuyết

Xú khẩu ngôn Kiều ô trứ tác

Thân bỉ tiện

Thiên tru diệt

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/7/2023

Previous Post Next Post