Sáng tác: Một bài hát nói (HCH)

 

MỘT BÀI HÁT NÓI

Vốn chẳng phải tao nhân mặc khách

Ở ngôi cao phủ phất với cao cầu

Làm bộ tài cũng nhả ngọc phun châu

Mà liêm sỉ nghĩa nhân đều tuyệt diệt

Cẩu tỉnh tham lam đồng thao thiết

狗性貪婪同饕餮

Lang tâm ác hiểm nhược cùng kì

狼心惡險若窮奇

Công chuyện ra cũng bày đặt nói thi

Lúc Hoạn thị khi Thúc sinh có cả

Người như thế mà học đòi phong nhã

Vô hình trung làm luỵ đến Nguyễn Du

Nghe qua chỉ biết “á đù”

(HCH – 31/7/2023)

Phủ phất 黼黻: “Phủ” là áo lễ phục ngày xưa nửa đen nửa trắng thêu hình cái búa. “Phất” cũng là áo lễ phục  ngày xưa thêu hoa nửa xanh nửa đen. 

Cao cầu (cừu) 羔裘: Áo được may bằng da dê, y phục ngự triều của chư hầu.

“Phủ phất cao cầu” chỉ quan cao quý tộc

Thao thiết 饕餮: Loại quái vật trong thần thoại Trung Quốc, bản tính vô cùng tham ăn, người xưa thường chạm khắc hình nó trên các đồ đồng. Thao thiết dùng để ví với hạng người tham lam.

Cùng kì 窮奇: Một trong “tứ hung” trong thần thoại Trung Quốc. Tương truyền bản tính của nó hung ác, thích ăn thịt người, bất trung bất tín, không nghe lời nói tốt.

Previous Post Next Post