Sáng tác: Song nhạn nhi - Trung trinh lẫm lẫm biểu tâm can (HCH)

 

雙雁兒

忠貞凜凜表心肝

百畝蕙

九畹蘭

屈心抑志遇危難

墜露飲

落英餐

一生悲切眾多艱

節不改

体欠安

佞徒損友計謀殘

夏鳴蜩

汨羅江

SONG NHẠN NHI

Trung trinh lẫm lẫm biểu tâm can

Bách mẫu huệ

 Cửu uyển lan

Khuất tâm ức chí ngộ nguy nan

Truỵ lộ ẩm

Lạc anh xan 

Nhất sinh bi thiết chúng đa gian

Tiết bất cải

Thể khiếm an

Nịnh đồ tổn hữu kế mưu tàn

Hạ Minh điều

Mịch La giang

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 22/6/2023

Tết Đoan ngọ năm Quý Mão 

Điển xuất từ trong Li Tao 離騷của Khuất Nguyên 屈原:

“Bách mẫu huệ” 百畝蕙và “Cửu uyển lan” 九畹蘭: xuất từ hai câu:

Dư kí tư lan chi cửu uyển hề

Hựu thụ huệ chi bách mẫu

余既滋蘭之畹兮

又樹蕙之百畝

(Ta trồng chín uyển lan

Lại trồng trăm mẫu huệ)

Khuất tâm ức chí 屈心抑志: xuất từ câu:

Khuất tâm nhi ức chí hề

屈心而抑志兮

(Chịu uỷ khúc tâm chí)

“Truỵ lộ ẩm” 墜露飲 và “Lạc anh xan” 落英餐: xuất từ hai câu:

Triêu ẩm mộc lan chi truỵ lộ hề

Tịch xan thu cúc chi lạc anh

朝飲木蘭之墜露兮

夕餐秋菊之落英

(Sáng sớm uống sương đọng trên cây mộc lan

Chiều tối ăn hoa cúc vừa mới trổ)

Chúng đa gian 眾多艱: Tức từ câu:

Ai dân sinh chi đa gian

哀民生之多艱

(Thương chúng dân nhiều gian nan)

Minh điều 鳴蜩: “Điều” là con ve. Tháng Năm ve từ dưới đất bò lên cây bắt đầu kêu. nhân đó tháng Năm có biệt xưng là “Minh điều”.

Trong Thi – Bân phong – Thất nguyệt - 豳風 - 七月có câu:

Tứ nguyệt tú yêu

Ngũ nguyệt minh điều

四月秀葽

五月鳴蜩

(Tháng Tư cỏ tú yêu kết hạt

Tháng Năm ve bắt đầu kêu)

Previous Post Next Post