Sáng tác: Nguyệt đương song - Huỳnh trùng thiểm thước (HCH)

 

月當窗

螢蟲閃爍

樹葉輕聲綴

花影動流庭院

香飄轉

蟾宮現 

北南兮雁燕

倏韶華似箭

愁悶世情蘭蕙

憶舊歲

多留戀

NGUYỆT ĐƯƠNG SONG

Huỳnh trùng thiểm thước

Thụ diệp khinh thanh xuyết

Hoa ảnh động lưu đình viện

Hương phiêu chuyển

Thiềm cung hiện 

Bắc nam hề nhạn yến

Thúc thiều hoa tự tiễn

Sầu muộn thế tình lan huệ

Ức cựu tuế

Đa lưu luyến

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 13/6/2023

Sầu muộn thế tình lan huệ 愁悶世情蘭蕙: Mượn ý từ hai câu trong bài hát ‘Tóc mai sợi vắn sợi dài” của nhạc sĩ Phạm Duy:

Lan huệ sầu ai lan huệ héo

Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi

 

Previous Post Next Post