Sáng tác: Giá cô thiên - Tái ngoại yên trần nhật dạ lâm (HCH)


鷓鴣天

塞外煙塵日夜臨

長驅人影與車音

天涯漠漠風吹重

海角茫茫霧鎖深 

烏黯淡

兔幽沉

朝朝暮暮亂衣襟

花飛葉落蟲聲斷

回想心田怕不禁

GIÁ CÔ THIÊN

Tái ngoại yên trần nhật dạ lâm

Trường khu nhân ảnh dữ xa âm

Thiên nhai mạc mạc phong xuy thậm

Hải giác mang mang vụ toả thâm 

Ô ảm đạm

Thố u trầm

Triêu triêu mộ mộ loạn y khâm

Hoa phi diệp lạc trùng thanh đoạn

Hồi tưởng tâm điền phạ bất câm 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 04/6/2023

Previous Post Next Post