Sáng tác: Cam thảo tử - Quan lộ (HCH)

 

甘草子

官路

險危艱苦

謀利肥家妒

若不纏愚魯

必被聰明誤

舒暢海湖戴霜露

任瀟灑

清心閑度

養子人皆望聰慧

蘇子曾不慕

CAM THẢO TỬ

Quan lộ

Hiểm nguy gian khổ

Mưu lợi phì gia đố

Nhược bất triền ngu lỗ

Tất bị thông minh ngộ

Thư sướng hải hồ đới sương lộ

Nhậm tiêu sái

Thanh tâm nhàn độ

Dưỡng tử nhân giai vọng thông tuệ

Tô Tử tằng bất mộ 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/6/2023 

Dưỡng tử nhân giai vọng thông tuệ 養子人皆望聰慧: Điển xuất từ bài Tẩy nhi hí tác 洗儿戲作của Tô Thức 蘇軾 đời Tống.

Nhân giai dưỡng tử vọng thông minh

Ngã bị thông minh ngộ nhất sinh

Duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ

Vô tai vô nạn đáo công khanh

人皆養子望聰明

我被聰明誤一生

惟願孩兒愚且魯

無災無難到公卿

(Người ta nuôi con ai cũng đều hi vọng con mình được thông minh

Ta vì thông minh bị người ta đố kị mà làm lỡ một đời

Chỉ mong con ta ngu muội và trì độn

Không gặp tai hoạ, yên ổn mà làm đến công khanh)

Previous Post Next Post