Sáng tác: Tửu tuyền tử - Vân tán nguyệt lai (HCH)

 

酒泉子

雲散月來

秋夜靜中香動

逐風飄

蘭草弄

 

遠方魚雁音耗慮

別來無恙否

望嬋娟

居他處

願平安

TỬU TUYỀN TỬ

Vân tán nguyệt lai

Thu dạ tĩnh trung hương động

Trục phong phiêu

Lan thảo lộng

Quế hoa khai 

Viễn phương ngư nhạn âm hao lự

Biệt lai vô dạng phủ

Vọng thiền quyên

Cư tha xứ

Nguyện bình an

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/5/2023

Ngư nhạn 魚雁: Mượn điển  “Nhạn tín ngư thư” 雁信魚書.

Nhạn tín 雁信: Theo Hán thư – Tô Vũ truyện 汉书 - 苏武传: Thời Hán Vũ Đế, Tô Vũ đi sứ Hung nô bị giữ lại. Hung nô nhiều lần uy hiếp dụ dỗ muốn ông đầu hàng nhưng ông không bằng lòng, bị đưa đến Bắc Hải 北海chăn dê. Trải qua 19 năm gian khổ, Tô Vũ vẫn bất khuất. Thời Hán Chiêu Đế 汉昭帝, nhà Hán và Hung nô nghị hoà, triều đình đòi trả Tô Vũ về, nhưng Hung nô nói dối là Tô Vũ đã chết. Sau sứ giả triều Hán lại đến Hung nô, Thường Huệ 常惠là tuỳ viên cùng đi sứ Hung nô với Tô Vũ đang đêm lén gặp Hán sứ trình bày rõ sự việc, bảo Hán sứ nói với Thiền vu rằng:

Thiên tử có bắn được con chim nhạn trong vườn Thượng Lâm 上林, nơi chân chim có buộc một phong thư viết trên tấm lụa, cho biết cả nhóm Tô Vũ hiện đang ở nơi đầm hoang.

Hán sứ cả mừng, làm theo lời Thường Huệ, trách Thiền vu. Thiền vu nhìn tả hữu thất kinh, tạ lỗi với Hán sứ, nói rằng nhóm người Tô Vũ hãy còn sống. Nhân đó Tô Vũ được trả về.

          Về sau, người ta thường dùng “nhạn tín” 雁信, “nhạn thư” 雁书, “nhạn bạch” 雁帛 để chỉ thư tín.

Ngư thư魚書: Trong  Nhạc phủ thi tập – Tương hoà ca từ thập tam -  Ấm mã trường thành quật hành chi nhất 樂府詩集 - 相和歌辭十三 - 飲馬長城窟行之一 có chép:

Khách tùng viễn phương lai

Dị ngã song lý ngư

Hô nhi phanh lý ngư

Trung hữu xích tố thư

客從遠方來

遺我雙鯉魚

呼兒烹鯉魚

中有尺素書

(Khách từ phương xa đến

Tặng cho ta hai con cá chép

Gọi trẻ đem cá mổ

Thấy trong bụng cá có phong thư)

          Về sau từ “ngư thư” hoặc “tin cá” dùng để chỉ tin tức.

          Có thuyết cho rằng: “song lí ngư” 雙鯉魚là chỉ thư tín. Người xưa khi gởi thư thường cất thư vào trong chiếc hộp được làm bằng hai mảnh gỗ có hình con cá  ghép lại, gọi là “song lí ngư”.

Thiền quyên 嬋娟: Chỉ vầng trăng. Mượn ý và từ trong bài từ theo điệu “Thuỷ điệu ca đầu” 水調歌頭 của Tô Thức 蘇軾:

Đản nguyện nhân trường cửu

Thiên lí cộng thiền quyên

但願人長久

千里共嬋娟

(Chỉ cầu người mà mình mong nhớ được bình yên mãi mãi,

Dù cách trăm sông ngàn núi, cũng có thể cùng nhau ngắm vầng trăng sáng.)

Previous Post Next Post