Sáng tác: Mãn giang hồng - Thiên địa phong vân (HCH)

 

滿江紅

天地風雲

狼煙起車塵亦起

多少事付東流水

萬重千里

歲月蹉跎人憔悴

算來四十餘年累

夜啼鵑輾轉又蟲聲

驚霜墜

南方月

從此別

楊柳折

關山越

望鄉懷歸客雁魚音絕

遠看秦雲橫嶺崛

風塵誰造思鄉曲

决東波流惡亦無窮

南山竹 

MÃN GIANG HỒNG

Thiên địa phong vân

Lang yên khởi, xa trần diệc khởi

Đa thiểu sự, phó đông lưu thuỷ

Vạn trùng thiên lí

Tuế nguyệt tha đà nhân tiều tuỵ

Toán lai tứ thập dư niên luỵ

Dạ đề quyên, triển chuyển hựu trùng thanh

Kinh sương truỵ

Nam phương nguyệt

Tùng thử biệt

Dương liễu chiết

Quan san việt

Vọng hương hoài quy khách, nhạn ngư âm tuyệt

Viễn khán Tần vân hoành lĩnh quật

Phong trần thuỳ tạo tư hương khúc

Quyết đông ba, lưu ác diệc vô cùng

Nam sơn trúc

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 11/5/2023 

Quan san 關山: Trong Đằng Vương các tự 滕王閣序của Vương Bột 王勃thời Đường có câu:

          Quan san nan việt, thuỳ bi thất lộ chi nhân. Bình thuỷ tương phùng, tận thị tha hương chi khách.

          關山難越, 誰悲失路之人. 萍水相逢, 盡是他鄉之客.

          (Quan sơn khó vượt, ai là kẻ xót thương người lạc lối. Béo nước gặp nhau, hết thảy đều là khách tha hương)

Tần vân hoành lĩnh quật 秦雲橫嶺崛: Mượn ý từ câu thơ của Hàn Dũ 韓愈trong bài Tả thiên chí Lam Quan thị điệt tôn Tương 左迁至蓝关示侄孙湘  :

Vân hoành Tần lĩnh gia hà tại

雲橫秦嶺家何在

 (Mây giăng nơi Tần Lĩnh, không biết nhà ta ở phương nào)


Previous Post Next Post