Sáng tác: Lãng đào sa - Lão thụ lí tà huy (HCH)

 

浪淘沙

老樹裡斜暉

天闊雲飛

閑風飄動日遲遲

 村落橋邊荒一色

煙起人移

倦鳥未曾歸

堤草參差

思親一曲伴相隨

夕照長空天際雁

楊柳依依 

LÃNG ĐÀO SA

Lão thụ lí tà huy

Thiên khoát vân phi

Nhàn phong phiêu động nhật trì trì

Thôn lạc kiều biên hoang nhất sắc

Yên khởi nhân di

Quyện điểu vị tằng quy

Đê thảo sâm si

Tư thân nhất khúc bạn tương tuỳ

Tịch chiếu trường không thiên tế nhạn

Dương liễu y y

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 09/5/2023

Previous Post Next Post