Sáng tác: Giang thành tử - Vạn trùng vân vụ vạn trùng yên (HCH)

 

江城子

萬重雲霧萬重煙

蓋陰天

暗嬋娟

雁信魚箋

聊盡意綿綿

 何處鄉情思故里

黃昏

夢團圓

GIANG THÀNH TỬ

Vạn trùng vân vụ vạn trùng yên

Cái âm thiên

Ám thiền quyên

Nhạn tín ngư tiên

Liêu tận ý miên miên

Hà xứ hương tình tư cố lí

Hoàng hôn thuỵ

Mộng đoàn viên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 08/5/2023

Previous Post Next Post