Câu đối: Cư cao khước cung kính tín thành, tắc điền trù hoàn chỉnh .....

 


居高卻恭敬信誠則田疇完整泃洫得深

因而黎元盡力


處上而慎忠寬厚則墻屋堅牢枝條并茂

故此黔首不偷


Cư cao khước cung kính tín thành, tắc điền trù hoàn chỉnh, câu hức đắc thâm, 

nhân nhi lê nguyên tận lực

Xử thượng nhi thận trung khoan hậu, tắc tường ốc kiên lao, chi điều tịnh mậu,

cố thử kiềm thủ bất thâu

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 31/5/2023

Mượn ý từ trong Khổng Tử gia ngữ - Biện chính đệ thập tứ 孔子家语 - 辨政第十四:

          Khổng Tử khi đi qua đất Bồ đã khen Tử Lộ biết cai trị:

          孔子曰: “吾见其政矣. 入其境, 田畴尽易, 草莱甚辟, 沟洫深治. 此其恭敬以信, 故其民尽力也. 入其邑, 墙屋完固, 树木甚茂. 此其忠信以宽, 故其民不偷也……

Khổng Tử viết: “Ngô kiến kì chính hĩ. Nhập kì cảnh, điền trù tận dịch, tháo lai thậm tịch, câu hức thậm trị. Thử kì cung kính dĩ tín, cố kì dân tận lực dã. Nhập kì ấp, tường ốc hoàn cố, thụ mộc thậm mậu. Thử kì trung tín dĩ khoan, cố kì dân bất thâu dã…….

(Khổng Tử nói rằng: “Ta đã nhìn thấy chính tích của Tử Lộ rồi đấy. Khi vào biên cảnh, thấy ruộng đất quản lí rất tốt, đất hoang được khai khẩn, mương ngòi được sâu rộng. Điều đó nói rõ Tử Lộ đã cung kính tín thành, cho nên bách tính ai nấy cũng đều tận lực. Lúc vào thành, thấy nhà cửa thành tường vững chắc kiên cố, cây cối tốt tươi. Điều đó nói rõ Tử Lộ biết trung thành khoan hậu, cho nên bách tính không ai cẩu thả……)

Previous Post Next Post