Dịch thuật: Lỗ hữu kiệm sắc giả (Khổng Tử gia ngữ)

 

   鲁有俭啬者, 瓦鬲煮食食之, 自谓其美, 盛之土型之器, 以进孔子. 孔子受之, 欢然而悦, 如受大牢之馈.

          子路曰: “, 陋器也, 煮食, 薄膳也. 夫子何喜之如此乎?”

          子曰: “夫好谏者思其君, 美食者念其亲. 吾非以馔具之为厚, 以其食厚而我思焉.”

                                                                            (孔子家语 - 致思第八)

          Lỗ hữu kiệm sắc giả, ngoã cách chử tự thực chi, tự vị kì mĩ, thịnh chi thổ hình chi khí, dĩ tiến Khổng Tử. Khổng Tử thụ chi, hoan nhiên nhi duyệt, như thụ Thái lao chi quỹ.

          Tử Lộ vấn: “Ngoã biên, lậu khí dã, chử tự, bạc thiện dã. Phu tử hà hỉ chi như thử hồ?”

          Tử viết: “Phù hảo gián giả tư kì quân, mĩ thực giả tư kì thân. Ngô phi dĩ soạn cụ chi vi hậu, dĩ kì tự hậu nhi ngã tư yên.”

                                                                 (Khổng Tử gia ngữ -  Trí tư đệ bát)

          Nước Lỗ có một người vô cùng tiết kiệm, dùng nồi đất để nấu cơm ăn, tự cho là ngon, bèn lấy cơm đựng trong một cái đồ bằng đất đem dâng lên cho Khổng Tử. Khổng Tử nhận lấy, vô cùng vui, như được nhận món ăn trân quý của cỗ Thái lao.

          Tử Lộ hỏi rằng: “Nồi đất là loại khí vật thô lậu, thức ăn đem nấu cũng chỉ là những thứ đạm bạc. Sao thầy lại vui mừng như thế?”

          Khổng Tử đáp rằng: “Người khéo can gián, trong lòng nghĩ đến vua của mình, người có món ăn ngon, trong lòng nghĩ đến cha mẹ của mình. Ta không phải vì thức ăn được tặng phong phú mới vui, mà vui là vì người đó có món ngon liền nghĩ đến ta vậy!”

Chú của người dịch

Khổng Tử gia ngữ 孔子家语: còn gọi là Khổng thị gia ngữ 孔氏家语, nói tắt là Gia ngữ 家语. Đây là bộ trứ tác của Nho gia, nguyên bản có 27 quyển, bản hiện nay có 10 quyển, tổng cộng 44 thiên. Khổng Tử gia ngữ ghi lại tư tưởng cùng ngôn hành của Khổng Tử và môn đệ của Khổng Tử.

          Bản Khổng Tử gia ngữ hiện nay gồm 10 quyển, 44 thiên, Vương Túc 王肃 thời Nguỵ chú. Sau sách có  phụ thêm bài tự của Vương Túc, và “Hậu tự” 后序.

https://baike.baidu.com/item/%E5%AD%94%E5%AD%90%E5%AE%B6%E8%AF%AD/6656586

Quyển Khổng Tử gia ngữ do Vương Ứng Lân王应麟chủ biên, phần tự của Vương Túc để ở đầu sách và không có phần “Hậu tự”.

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                          Quy Nhơn 02/4/2023

Nguồn

KHỔNG TỬ GIA NGỮ

孔子家语

Chủ biên: Vương Ứng Lân 王应麟

Trường Xuân . Thời đại văn hoá xuất bản xã, 2003

Previous Post Next Post