Câu đối: Hạo nguyệt quyên quyên, thụ ảnh trì trì tuỳ hạo nguyệt

 


皓月娟娟樹影遲遲隨皓月

微風裊裊花香慢慢逐微風 

Hạo nguyệt quyên quyên, thụ ảnh trì trì tuỳ hạo nguyệt

Vi phong niểu niểu, hoa hương mạn mạn trục vi phong 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/4/2023 

“Hạo nguyệt quyên quyên”“Vi phong niểu niểu” là mượn ở hai câu đầu trong bài “Phù Viên đối nguyệt” 符园对月 của Vương Cửu Tư 王九思đời Minh:

Vi phong niểu niểu động hoa viên

Hạo nguyệt quyên quyên chiếu tửu tôn

微风袅袅动花园

皓月娟娟照酒尊

Previous Post Next Post